Menu Close Menu

Gia sư An Giang dạy kèm tại nhà và dạy kèm trực tuyến

Lượt xem 06-03-2020 | Lượt xem 1029

Học viên mới

Mã lớp 11109
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 11051
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 11043
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10973
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10972
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10971
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10970
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10954
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Châu Đốc, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10894
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10888
❆ Học Toán học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Chợ Mới, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10887
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Chợ Mới, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10866
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Châu Đốc, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10859
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10848
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10799
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10798
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10797
❆ Học Sinh học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10746
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10605
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10579
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10509
❆ Học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Châu Đốc, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-06-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10390
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Châu Đốc, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10367
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10323
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Chợ Mới, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10322
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Chợ Mới, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10298
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10287
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Tịnh Biên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-04-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10265
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-04-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10253
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Tịnh Biên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-04-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10252
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-04-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10234
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-04-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10233
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-04-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10198
❆ Học Mỹ thuật
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-04-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10197
❆ Học Các môn mầm non
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-04-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10193
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-03-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10185
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-03-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10184
❆ Học Toán học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-03-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10070
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-03-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9753
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-01-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9752
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-01-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9697
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Tân Châu, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-12-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9641
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Tịnh Biên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-12-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9567
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-12-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9566
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-12-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9371
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-11-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9222
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 7
❆ Học phí 75.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-10-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9197
❆ Học tiếng ý
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 0.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-10-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9188
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-10-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9110
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Xuyên, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-10-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9099
❆ Học Tin học
❆ Sinh viên đại học
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Phú Tân, An Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-10-2019
Xem thêm ≫

Xem thêm lớp gia sư tại An Giang

Phụ huynh và học viên tìm gia sư tại An Giang thuê gia sư về nhà dạy kèm cho con hoặc những người đi làm thuê gia sư dạy riêng một số kiến thức cho mình tại khu vực tỉnh An Giang dần trở nên nhiều hơn. Nhu cầu thuê gia sư có ở hầu hết các khu vực quận, huyện thị trong tỉnh thành như Long Xuyên, Châu Đốc, Tri Tôn, Chợ Mới, Châu Thành, Tân Châu, Châu Phú, An Phú, Phú Tân, Thoại Sơn, Tịnh Biên, ...

Gia sư dạy kèm tại An Giang

Gia sư dạy kèm cho học viên tại An Giang

Đội ngũ gia sư tại An Giang

Thuộc hệ thống gia sư Myteacher trên toàn quốc, gia sư An Giang gồm nhiều giáo viên giảng dạy tại các trường học trong tỉnh như:

Gia sư dạy kèm cho các cháu tiểu học là giáo viên giảng dạy tại các trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm-LX, Tiểu học Lê Quý Đôn-LX, Tiểu học Châu Văn Liêm-LX, Phổ thông Thực hành sư phạm, Tiểu học Chu Văn An-LX, Tiểu học Lương Thế Vinh-LX ...

Gia sư dạy kèm cho các học sinh cấp hai là giáo viên giảng dạy tại các trường THCS Hiệp Xương-PT, THCS Bình Thạnh Đông-PT, THCS Phan Văn Trị-LX, THCS Nguyễn Trãi-LX, THCS Nguyễn Huệ-LX, THCS Ngô Gia Tự-LX ...

Gia sư dạy kèm cho các học sinh cấp ba là giáo viên giảng dạy tại các trường THPT Vĩnh Trạch, THPT Vọng Thê, THPT Nguyễn Khuyến, THPT Nguyễn Văn Thoại, THPT Võ Thành Trinh (Hoà Bình), THPT Huỳnh Thị Hưởng ...

Ngoài gia sư là các giáo viên dạy trường tiểu học, THCS, THPT gia sư An Giang còn có những Giảng viên, sinh viên của trường Đại học An Giang và trường Y Tế An Giang.

Gia sư tiêu tiểu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Phi Thông
Mã số gia sư Mã số 0009883
Năm sinh Sinh năm 1983
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 11/100

Tự giới thiệu
Tốt nghiệp Đại học An Giang 2008 ngành sư phạm Toán. Là giáo viên tự do, hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc dạy kèm các học sinh cấp 2, cấp 3, ôn luyện thi tuyển sinh 10 và ôn thi THPT.

Khu vực dạy: Long Xuyên, Châu Phú, Thoại Sơn

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Huỳnh Kim Mỹ
Mã số gia sư Mã số 0001438
Năm sinh Sinh năm 1991
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Thạc sĩ
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Vật Lý
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 11/100

Tự giới thiệu
Hiện đang công tác tại trường THPT chuyên.

Khu vực dạy: Châu Đốc

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Đỗ Thị Cẩm Thi
Mã số gia sư Mã số 0000121
Năm sinh Sinh năm 1994
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Hóa Học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 10/100

Tự giới thiệu
Đã tốt nghiệp Đại học An Giang năm 2017

Khu vực dạy: Long Xuyên

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Huỳnh Trúc Giang
Mã số gia sư Mã số 0003594
Năm sinh Sinh năm 1989
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 9/100

Tự giới thiệu
Giáo viên thpt, đang giảng dạy tại trường THPT Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú

Khu vực dạy: Châu Đốc

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Trần Thiện Nhã Thy
Mã số gia sư Mã số 0005892
Năm sinh Sinh năm 1985
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Sinh Học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 9/100

Tự giới thiệu
Từ năm 2008 đến nay công tác ở trường THPT Cần Đăng, Châu Thành, An Giang

Khu vực dạy: Long Xuyên, Châu Thành

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Từ Quốc Thắng
Mã số gia sư Mã số 0008373
Năm sinh Sinh năm 1998
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Hóa Học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 9/100

Tự giới thiệu
Đã dạy vật lý cấp 2 và hóa

Khu vực dạy: Long Xuyên, Chợ Mới

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Trung Nguyên
Mã số gia sư Mã số 0010590
Năm sinh Sinh năm 1981
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 9/100

Tự giới thiệu
Học tại đại học an giang;giảng dạy toán taị THCS Vĩnh trạch -Thoại Sơn 19 năm

Khu vực dạy: Long Xuyên

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Trần Kim Tuyến
Mã số gia sư Mã số 0000045
Năm sinh Sinh năm 1984
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Vật Lý
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Co 8 nam kinh nghiem giang day

Khu vực dạy: Long Xuyên

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Hồ Xuân Tuấn
Mã số gia sư Mã số 0000060
Năm sinh Sinh năm 1982
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Học tại đại học an giang, công tác từ năm 2005 đến nay tại trường THCS TT Phú Hòa - Thoại Sơn - An Giang

Khu vực dạy: Long Xuyên, Thoại Sơn

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Văn Tuấn Em
Mã số gia sư Mã số 0000566
Năm sinh Sinh năm 1994
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Vật Lý
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Cộng tác gia sư

Khu vực dạy: Long Xuyên, Châu Thành, Thoại Sơn, Chợ Mới

Gia-sư-My-teacher

Gia sư HUỲNH THỊ KIM ANH
Mã số gia sư Mã số 0000588
Năm sinh Sinh năm 1996
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Cao đẳng
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Học tại DHAG. Năm 2 . Khoa văn hoá nghệ thuật

Khu vực dạy: Long Xuyên, Châu Thành

Xem thêm gia sư

Các dịch vụ gia sư tại An Giang

dạy kèm chi tiết, dễ hiểu, giúp học sinh, học viên lấy lại căn bản , học giỏi từng ngày. Dạy kèm tại các khu vực Long Xuyên, Châu Đốc, Tri Tôn, Chợ Mới, Châu Thành, Tân Châu, Châu Phú, An Phú, Phú Tân, Thoại Sơn, Tịnh Biên thông qua dịch vụ gia sư tại nhà và gia sư trực tuyến.

1. Gia sư dạy kèm tại nhà học viên trong khu vực tỉnh An Giang

2. Dạy kèm trực tuyến cho tất cả học sinh và người đi làm tại An Giang

Các phụ huynh và học viên tại An Giang có thể thuê gia sư trong và ngoài tỉnh để dạy kèm trực tuyến. Đây là hình hình thức gia sư không đến nhà học viên mà dạy thông qua máy vi tính, các hoạt động học tập là một thầy một trò và học trực tiếp (không phải học video).

Loại hình học gia sư trực tuyến rất phù hợp và hiệu quả cho các học sinh, học viên ở các huyện thị thiếu gia sư đến dạy tại nhà như Phú Tân, Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú, Tân Châu.

Buổi dạy kèm trực tuyến của gia sư

Các học viên tại có thể học thử 2 buổi trước khi học chính thức. Nếu qua 2 buổi học thử gia sư dạy không đáp ứng được yêu cầu thì học viên không cần trả phí cho các buổi học thử đó.

Học phí học gia sư tham khảo

Bảng học phí tham khảo được tính trên mỗi buổi học, đơn vị tính nghìn đồng (1.000đ). Áp dụng cho học viên học từ 2 buổi/ tuần trở lên. Đối với học viên học 1 buổi/ tuần mức học phí tăng thêm khoảng 10%. Mức phí có thể thay đổi đối với mỗi gia sư cụ thể và gia sư có nhiều năm kinh nghiệm.

An Giang Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12 Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12
Long Xuyên 7080100 100120150
Châu Đốc 7080100 100120150
Châu Phú 7080100 100120150
Châu Thành 7080100 100120150
Phú Tân 7080100 100120150
Chợ Mới 7080100 100120150
Thoại Sơn 7080100 100120150
Tri Tôn 7080100 100120150
Tịnh Biên 7080100 100120150
An Phú 7080100 100120150
Tân Châu 7080100 100120150

Gia sư An Giang đảm bảo uy tín

Để đảm bảo kết quả học tập tốt cho học viên, gia sư My teacher tại An Giang luôn cung cấp các gia sư đúng chuyên môn, đúng yêu cầu. Thông qua việc tuyển chọn, chúng tôi luôn yêu cầu các gia sư cung cấp thông tin thực tế và chính xác như: thông tin cá nhân cơ bản, thông tin chuyên môn, lịch sử công tác và các thành tích, văn bằng và các giấy chứng nhận,... Chúng tôi cam kết không giới thiệu gia sư dạy kèm cho học viên không đúng chuyên môn và không đúng yêu cầu ngoại trừ trường hợp có thỏa thuận trước.

Gia sư An Giang đảm bảo chất lượng

Điều chúng tôi quan tâm nhất là đảm bảo chất lượng cho việc học kèm của học viên và một khi đã học gia sư thì các học viên phải tiến bộ nhanh hơn. Vì vậy, ngoài việc tuyển chọn về chuyên môn, Gia sư còn xem xét về kỹ năng giao tiếp với học viên, cách ứng xử và đạo đức nghề nghiệp. Tất cả nhằm đảm bảo rằng gia sư truyền đạt tốt kiến thức; thấu hiểu được những hạn chế và mong muốn của học viên; học viên có thể tự nhiên hỏi những gì mình chưa hiểu hoặc chưa biết trong môn học. Với cách dạy như anh chị chỉ cho em hoặc cha mẹ chỉ cho con, chúng tôi đảm bảo rằng học viên sẽ tiến bộ sau tháng học đầu tiên.

Đăng ký tìm gia sư và đăng ký học gia sư

Phụ huynh và học viên trong khu vực tỉnh An Giang đăng ký tìm gia sư vui lòng liên hệ với trung tâm gia sư Myteacher theo số hotline. Nhân viên của trung tâm sẽ tiếp nhận thông tin đăng ký tìm gia sư và tư vấn cho anh, chị các giải pháp học gia sư hiệu quả. Phụ huynh và học viên cũng có thể đăng ký học theo mẫu điền thông tin tại đây và xem thêm các bước đăng ký học để cùng chúng tôi tìm gia sư nhanh nhất.

Đăng ký học gia sư

Gọi số tư vấn 0964 35 24 24
Hoặc đăng ký học theo mẫu

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký làm gia sư