Menu Close Menu

Gia sư Đà Nẵng dạy kèm tại nhà và dạy kèm trực tuyến

Lượt xem 06-03-2020 | Lượt xem 1029

Học viên mới

Mã lớp 11058
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Hòa Vang, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 11057
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Hòa Vang, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 11036
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cẩm Lệ, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 11031
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 160.000đ/ buổi
❆ Cẩm Lệ, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10998
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Hải Châu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10960
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Hòa Vang, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10959
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Hòa Vang, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10942
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Liên Chiểu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10936
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 90.000đ/ buổi
❆ Cẩm Lệ, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10836
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Sơn trà, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10835
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Sơn trà, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10760
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Hòa Vang, Đà Nẵng
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10699
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Hải Châu, Đà Nẵng
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10681
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Sơn trà, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10680
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Sơn trà, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10601
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Liên Chiểu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10572
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 160.000đ/ buổi
❆ Hải Châu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10525
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Sơn trà, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-06-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10384
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Sơn trà, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10366
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cẩm Lệ, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10365
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cẩm Lệ, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10364
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cẩm Lệ, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10362
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Cẩm Lệ, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10351
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Hòa Vang, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10312
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 70.000đ/ buổi
❆ Cẩm Lệ, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10307
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10270
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Liên Chiểu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-04-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10264
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Liên Chiểu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-04-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10259
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Hải Châu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-04-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10232
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 80.000đ/ buổi
❆ Liên Chiểu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-04-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10231
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 80.000đ/ buổi
❆ Liên Chiểu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-04-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10230
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 80.000đ/ buổi
❆ Liên Chiểu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-04-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10153
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 70.000đ/ buổi
❆ Liên Chiểu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-03-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10147
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Liên Chiểu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-03-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10010
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Hải Châu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-02-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9981
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-02-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9957
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-02-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9937
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 7
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Liên Chiểu, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-02-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9933
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Cẩm Lệ, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-02-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9922
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Sơn trà, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-02-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9865
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Cẩm Lệ, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-02-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9855
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Thanh Khê, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-01-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9846
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Sơn trà, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 31-01-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9809
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Cẩm Lệ, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-01-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9807
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 230.000đ/ buổi
❆ Sơn trà, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-01-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9769
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Hòa Vang, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-01-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9729
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 93.000đ/ buổi
❆ Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 31-12-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9634
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cẩm Lệ, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-12-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9632
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-12-2019
Xem thêm ≫

Mã lớp 9629
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cẩm Lệ, Đà Nẵng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-12-2019
Xem thêm ≫

Xem thêm lớp gia sư tại Đà Nẵng

Phụ huynh và học viên tìm gia sư tại Đà Nẵng thuê gia sư về nhà dạy kèm cho con hoặc những người đi làm thuê gia sư dạy riêng một số kiến thức cho mình tại khu vực tỉnh Đà Nẵng dần trở nên nhiều hơn. Nhu cầu thuê gia sư có ở hầu hết các khu vực quận, huyện thị trong tỉnh thành như Hải Châu, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Hòa Vang, ...

Gia sư dạy kèm tại Đà Nẵng

Gia sư dạy kèm cho học viên tại Đà Nẵng

Đội ngũ gia sư tại Đà Nẵng

Thuộc hệ thống gia sư Myteacher trên toàn quốc, gia sư Đà Nẵng gồm nhiều giáo viên giảng dạy tại các trường học trong tỉnh như:

Gia sư dạy kèm cho các cháu tiểu học là giáo viên giảng dạy tại các trường Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, Trường Tiểu học Núi Thành, Trường Tiểu học Duy Tân, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Trường Tiểu học Lê Quang Sung, Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh ...

Gia sư dạy kèm cho các học sinh cấp hai là giáo viên giảng dạy tại các trường Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường Trung học cơ sở Ngô Thì Nhậm, Trường Trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng, Trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu, Trường Trung học cơ sở Tây Sơn, Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo ...

Gia sư dạy kèm cho các học sinh cấp ba là giáo viên giảng dạy tại các trường Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, Trường Trung học phổ thông FPT, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, Trường Trung học phổ thông Thanh Khê, Trường Trung học phổ thông Quang Trung, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền ...

Gia sư tiêu tiểu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Mã số gia sư Mã số 0001373
Năm sinh Sinh năm 1989
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Sinh Học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
8 năm kinh nghiệm gia sư

Khu vực dạy: Hòa Vang

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Như Thiện
Mã số gia sư Mã số 0006308
Năm sinh Sinh năm 1978
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Hóa Học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
15 năm dạy học tại trường trung học phổ thông HỒNG BÀNG, thị trấn gia ray, huyện xuân lộc, tỉnh đồng nai

Khu vực dạy: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thị Hồng Hưng
Mã số gia sư Mã số 0006348
Năm sinh Sinh năm 1985
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Người lành nghề
Chuyên ngành Chuyên ngành Tiếng Đức
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Mình đã học tập và làm việc sinh sống tại nước đức và hiện tại sinh sống và làm việc chuyên dạy kèm môn tiếng đức tại Đà nẵng

Khu vực dạy: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Đinh Thị Thùy Trang
Mã số gia sư Mã số 0007308
Năm sinh Sinh năm 1996
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Hóa học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tôi đã từng học đại học bách khoa TPHCM ngành kỹ thuật Hóa học, nhưng do lý do cá nhân tôi đã tạm dừng học vào hết học kỳ 1 năm 3.

Khu vực dạy: Hòa Vang

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Hồ Nguyễn Minh Quân
Mã số gia sư Mã số 0007295
Năm sinh Sinh năm 1994
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Người lành nghề
Chuyên ngành Chuyên ngành Tiếng Pháp
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Cử nhân ngôn ngữ Pháp (khóa 2012-2016)
Chuyên ngành : Sư phạm tiếng Pháp
- Bằng Cử nhân sư phạm tiếng Pháp loại Xuất sắc (năm 2016), tốt nghiệp tại trường ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng
- Theo hệ song ngữ Pháp-Việt 12 năm tại Đà Nẵng, hơn 10 năm kinh nghiệm giao tiếp với người bản xứ
- Bằng tốt nghiệp song ngữ Pháp-Việt loại Giỏi (năm 2012) cấp bởi Đại Sứ Quán Pháp tại Hà Nội (Việt Nam)
- Bằng ngôn ngữ học thuật DALF C2 chứng nhận trình độ ngoại ngữ tiếng Pháp cấp bởi tổ chức CIEP (năm 2016)
- Đạt giải Nhì cuộc thi sinh viên giỏi thành phố môn tiếng Pháp (năm 2014)
- Đạt giải Nhì cuộc thi học sinh giỏi thành phố môn tiếng Pháp năm lớp 12 (2011-2012), giải Ba thành phố năm lớp 11 (2010-2011)
- Đậu Á khoa khối D3 (Toán-Văn-Pháp văn) kì thi Đại học năm 2012
Nhận hỗ trợ và bồi dưỡng tiếng Pháp cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 và các đối tượng khác tùy theo nhu cầu của học viên.
Nhiệt tình, nghiêm túc, có trách nhiệm ;

Khu vực dạy: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Liên Chiểu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Võ Xuân Hiển
Mã số gia sư Mã số 0008662
Năm sinh Sinh năm 1996
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tôi từng tốt nghiệp đại học sư phạm Toán và đã dạy ở trung tâm luyện thi và trung tâm toán tư duy Đà Nẵng

Khu vực dạy: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Hoàng Kim Nhung
Mã số gia sư Mã số 0010202
Năm sinh Sinh năm 1992
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
+Năm 2013,mình bắt đầu sang nhật và học trường tiếng kinoshita trong vòng 2 năm.
+ Năm 2015, mình thi tiếp vào trường đại học musashino khoa quản trị kinh doanh trong vòng 4 năm.
+Năm 2017, mình nhận được học bổng jasso của nhật trong vòng 1 năm
+ Năm 2018, mình nhận được thêm học bổng của hội phụ huynh trường
+ Tháng 3 năm 2019 ,mình sẽ tốt nghiệp trường đại học musashino và từ tháng 4 năm 2019 mình sẽ bắt đầu làm tại công ty human resosia.
Bản thân mình có kinh nghiệm sống và làm việc tại nhật trong vòng 6 năm.
+Giao tiếp tiếng nhật lưu loát.
+Phát âm tiếng nhật chuẩn.
+ Có kinh nghiệm dạy online cho các bạn tu nghiệp sinh ở nhật và các bạn sinh viên ở việt nam.
+ Có kinh nghiệm dạy luyện thi mọi cấp độ N5,N4, N3 ,N2,N1.
+Có kinh nghiệm dạy tiếng nhật giao tiếp.
*****Nếu như có thể nhận lớp, trong giờ học mình có thể dạy lồng bằng tiếng nhật,để thúc đẩy thêm khả năng nghe và nói tiếng nhật của người học.
*****Thêm vào đó mình có thể truyền dạy cách học tiếng nhật sao cho hiệu quả nhất thông qua những kinh nghiệm mà mình đã tích luỹ trong vòng 6 năm qua.
******Ngoài ra, khi học mình có thể giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến cuộc sống ở nhật, cách thi vào các trường đại học ở nhật,cách viết hồ sơ xin học bổng, cách viết hồ sơ xin việc và cách tìm việc ở nhật sau khi tốt nghiệp.
Mình hy vọng có thể tiếp nối đam mê cho các bạn trẻ về tiếng nhật cũng như văn hoá nhật bản.

Khu vực dạy: Hải Châu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Tôn Nữ Tố Nhi
Mã số gia sư Mã số 0000664
Năm sinh Sinh năm 1991
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 7/100

Tự giới thiệu
Tôi từng học tại ĐHSP Huế chuyên ngành sư phạm toán

Khu vực dạy: Hải Châu, Sơn Trà

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Hoàng Công Nhơn
Mã số gia sư Mã số 0004435
Năm sinh Sinh năm 1990
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Chưa cập nhật
Chuyên ngành Chuyên ngành Chưa cập nhật
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 6/100

Tự giới thiệu
Kinh nghiệm đi dạy kèm và dạy tại lớp nhóm nhiều học sinh bắt đầu từ năm 2010.

Khu vực dạy: Hải Châu, Thanh Khê

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Hoàng Trúc Vy
Mã số gia sư Mã số 0006773
Năm sinh Sinh năm 1991
Giới tính Giới tính Khác
Học vị Học vị Chưa cập nhật
Chuyên ngành Chuyên ngành Chưa cập nhật
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 5/100

Tự giới thiệu
Tôi bắt đầu đi làm gia sư dạy tại nhà cho học trò từ năm 2014, bắt đầu từ năm 2016 thì tôi đã dạy kèm tại nhà tôi cho các em học sinh cấp 1,2

Khu vực dạy: Hải Châu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Phan Việt Hoàng
Mã số gia sư Mã số 0000500
Năm sinh Sinh năm 1987
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Chưa cập nhật
Chuyên ngành Chuyên ngành Chưa cập nhật
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 3/100

Khu vực dạy: Hải Châu

Gia-sư-My-teacher-Lê Văn Long

Gia sư Lê Văn Long
Mã số gia sư Mã số 0001818
Năm sinh Sinh năm 1994
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Chưa cập nhật
Chuyên ngành Chuyên ngành Chưa cập nhật
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 3/100

Khu vực dạy: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Cẩm Lệ

Xem thêm gia sư

Các dịch vụ gia sư tại Đà Nẵng

dạy kèm chi tiết, dễ hiểu, giúp học sinh, học viên lấy lại căn bản , học giỏi từng ngày. Dạy kèm tại các khu vực Hải Châu, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Hòa Vang thông qua dịch vụ gia sư tại nhà và gia sư trực tuyến.

1. Gia sư dạy kèm tại nhà học viên trong khu vực tỉnh Đà Nẵng


  • Nhận dạy các môn: Toán học, Vật lý, Hóa học, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh.

  • Nhận dạy các môn: Hóa học, Tiếng Đức, Tiếng Pháp, Toán học, Vật lý, Các môn tiểu học, Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Âm nhạc.

  • Nhận dạy các môn: Hóa học, Tiếng Đức, Tiếng Pháp, Toán học, Vật lý, Các môn tiểu học, Âm nhạc.

  • Nhận dạy các môn: Hóa học, Tiếng Đức, Tiếng Pháp, Toán học, Vật lý, Các môn tiểu học, Tiếng Anh, Âm nhạc.

  • Nhận dạy các môn: Hóa học, Tiếng Đức, Toán học, Vật lý, Các môn tiểu học, Âm nhạc.

  • Nhận dạy các môn: Hóa học, Tiếng Pháp, Âm nhạc.

  • Nhận dạy các môn: Tiếng Đức, Âm nhạc.

2. Dạy kèm trực tuyến cho tất cả học sinh và người đi làm tại Đà Nẵng

Các phụ huynh và học viên tại Đà Nẵng có thể thuê gia sư trong và ngoài tỉnh để dạy kèm trực tuyến. Đây là hình hình thức gia sư không đến nhà học viên mà dạy thông qua máy vi tính, các hoạt động học tập là một thầy một trò và học trực tiếp (không phải học video).

Các học viên tại có thể học thử 2 buổi trước khi học chính thức. Nếu qua 2 buổi học thử gia sư dạy không đáp ứng được yêu cầu thì học viên không cần trả phí cho các buổi học thử đó.

Học phí học gia sư tham khảo

Bảng học phí tham khảo được tính trên mỗi buổi học, đơn vị tính nghìn đồng (1.000đ). Áp dụng cho học viên học từ 2 buổi/ tuần trở lên. Đối với học viên học 1 buổi/ tuần mức học phí tăng thêm khoảng 10%. Mức phí có thể thay đổi đối với mỗi gia sư cụ thể và gia sư có nhiều năm kinh nghiệm.

Đà Nẵng Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12 Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12
Hải Châu 7080100 100120150
Thanh Khê 7080100 100120150
Sơn trà 7080100 100120150
Ngũ Hành Sơn 7080100 100120150
Liên Chiểu 7080100 100120150
Cẩm Lệ 7080100 100120150
Hòa Vang 7080100 100120150

Gia sư Đà Nẵng đảm bảo uy tín

Để đảm bảo kết quả học tập tốt cho học viên, gia sư My teacher tại Đà Nẵng luôn cung cấp các gia sư đúng chuyên môn, đúng yêu cầu. Thông qua việc tuyển chọn, chúng tôi luôn yêu cầu các gia sư cung cấp thông tin thực tế và chính xác như: thông tin cá nhân cơ bản, thông tin chuyên môn, lịch sử công tác và các thành tích, văn bằng và các giấy chứng nhận,... Chúng tôi cam kết không giới thiệu gia sư dạy kèm cho học viên không đúng chuyên môn và không đúng yêu cầu ngoại trừ trường hợp có thỏa thuận trước.

Gia sư Đà Nẵng đảm bảo chất lượng

Điều chúng tôi quan tâm nhất là đảm bảo chất lượng cho việc học kèm của học viên và một khi đã học gia sư thì các học viên phải tiến bộ nhanh hơn. Vì vậy, ngoài việc tuyển chọn về chuyên môn, Gia sư còn xem xét về kỹ năng giao tiếp với học viên, cách ứng xử và đạo đức nghề nghiệp. Tất cả nhằm đảm bảo rằng gia sư truyền đạt tốt kiến thức; thấu hiểu được những hạn chế và mong muốn của học viên; học viên có thể tự nhiên hỏi những gì mình chưa hiểu hoặc chưa biết trong môn học. Với cách dạy như anh chị chỉ cho em hoặc cha mẹ chỉ cho con, chúng tôi đảm bảo rằng học viên sẽ tiến bộ sau tháng học đầu tiên.

Đăng ký tìm gia sư và đăng ký học gia sư

Phụ huynh và học viên trong khu vực tỉnh Đà Nẵng đăng ký tìm gia sư vui lòng liên hệ với trung tâm gia sư Myteacher theo số hotline. Nhân viên của trung tâm sẽ tiếp nhận thông tin đăng ký tìm gia sư và tư vấn cho anh, chị các giải pháp học gia sư hiệu quả. Phụ huynh và học viên cũng có thể đăng ký học theo mẫu điền thông tin tại đây và xem thêm các bước đăng ký học để cùng chúng tôi tìm gia sư nhanh nhất.

Đăng ký học gia sư

Gọi số tư vấn 0964 35 24 24
Hoặc đăng ký học theo mẫu

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký làm gia sư