Menu Close Menu

Gia sư Hải Dương dạy kèm tại nhà và dạy kèm trực tuyến

Lượt xem 06-03-2020 | Lượt xem 1029

Học viên mới

Mã lớp 11105
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Nam Sách, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 11102
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Thanh Hà, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 11095
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 11093
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 11046
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 11011
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Chí Linh, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 11009
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 11007
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10975
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10967
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10962
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10935
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10892
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10834
❆ Học Tiếng Pháp
❆ Lớp 1
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Gia Lộc, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10820
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Mỹ Hào, Hưng Yên
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10739
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Kinh Môn, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10688
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10659
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Chí Linh, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10637
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10634
❆ Học Rèn chữ tiếng Việt
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Cẩm Giàng, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10597
❆ Học Toán học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10547
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-06-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10545
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Thanh Hà, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-06-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10533
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-06-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10506
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cẩm Giàng, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-06-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10490
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-06-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10487
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-06-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10486
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 12
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-06-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10416
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 220.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10402
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10395
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10387
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Nam Sách, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10329
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10295
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Kim Thành, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10278
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-04-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10276
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Thanh Hà, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-04-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10251
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-04-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10249
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-04-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10248
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-04-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10247
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-04-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10182
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Ninh Giang, Hải Dương
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-03-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10181
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Ninh Giang, Hải Dương
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-03-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10091
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-03-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10085
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Nam Sách, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-03-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10079
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 220.000đ/ buổi
❆ Nam Sách, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-03-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10053
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Tứ Kỳ, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-02-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10030
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-02-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9986
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-02-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9946
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-02-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 9934
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Hải Dương, Hải Dương
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-02-2020
Xem thêm ≫

Xem thêm lớp gia sư tại Hải Dương

Phụ huynh và học viên tìm gia sư tại Hải Dương thuê gia sư về nhà dạy kèm cho con hoặc những người đi làm thuê gia sư dạy riêng một số kiến thức cho mình tại khu vực tỉnh Hải Dương dần trở nên nhiều hơn. Nhu cầu thuê gia sư có ở hầu hết các khu vực quận, huyện thị trong tỉnh thành như Gia Lộc, TP Hải Dương, Nam Sách, Tứ Kỳ, Ninh Giang, Chí Linh, Thanh Hà, Kim Thành, Cẩm Giàng, Thanh Miện, Kinh Môn, Bình Giang, ...

Gia sư dạy kèm tại Hải Dương

Gia sư dạy kèm cho học viên tại Hải Dương

Đội ngũ gia sư tại Hải Dương

Thuộc hệ thống gia sư Myteacher trên toàn quốc, gia sư Hải Dương gồm nhiều giáo viên giảng dạy tại các trường học trong tỉnh như:

Gia sư dạy kèm cho các cháu tiểu học là giáo viên giảng dạy tại các trường TH Tô Hiệu, TH Lý Tự Trọng, TH Chu Văn An, TH Đinh Văn Tả, TH Bình Minh, TH Bình Hàn ...

Gia sư dạy kèm cho các học sinh cấp hai là giáo viên giảng dạy tại các trường THCS Lê Quý Đôn, THCS Lê Hồng Phong, THCS Võ Thị Sáu, THCS Ngô Gia Tự, THCS Chu Văn An, THCS Việt Hòa ...

Gia sư dạy kèm cho các học sinh cấp ba là giáo viên giảng dạy tại các trường THPT Hồng Quang, THPT Chuyên Nguyễn Trãi, THPT Hoàng Văn Thụ, THPT Lương Thế Vinh, THPT Thành Đông, THPT Nguyễn Du ...

Gia sư tiêu tiểu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Đinh Thị Trung Hiếu
Mã số gia sư Mã số 0005548
Năm sinh Sinh năm 1982
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Kỹ thuật điện - Điện tử
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 9/100

Tự giới thiệu
Học Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội;
Giảng viên Trường Đại học Hải Dương;
Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kỹ thuật;
Trải qua 15 năm gia sư ( từ thời Sinh viên) môn chuyên Toán (kèm dạy thêm Hóa, Lý). Có kinh nghiệm dạy các bạn học sinh yếu, kém;chuyên ôn luyện môn TOán lớp 9 thi lớp 10.

Khu vực dạy: TP Hải Dương

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thị Hoa
Mã số gia sư Mã số 0009022
Năm sinh Sinh năm 1978
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 9/100

Tự giới thiệu
Chuyên khối Tiểu học và THCS

Khu vực dạy: TP Hải Dương

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Ngọc An
Mã số gia sư Mã số 0010442
Năm sinh Sinh năm 1990
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Kinh tế
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 9/100

Tự giới thiệu
Tốt nghiệp Khoa Toán Kinh Tế K50 trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Có kinh nghiệm đi dạy gia sư ở trên Hà Nội
giờ chuyển về Hải Dương cần tìm công việc gia sư dạy toán phù hợp với điều kiện thích hợp
Có kinh nghiệm dạy học sinh mất gốc và dạy ôn đội tuyển thi học sinh giỏi cấp Tỉnh và Quốc Gia

Khu vực dạy: TP Hải Dương

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Đào Anh Tuấn
Mã số gia sư Mã số 0000572
Năm sinh Sinh năm 1982
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Thạc sĩ
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Trên 10 năm

Khu vực dạy: TP Hải Dương

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguễn Hoài Nam
Mã số gia sư Mã số 0000595
Năm sinh Sinh năm 1977
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Cao đẳng
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Có kinh nghiệm giảng dạy môn toán các lớp 6,7,8,9

Khu vực dạy: TP Hải Dương

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Đinh Hoàng Tùng
Mã số gia sư Mã số 0000806
Năm sinh Sinh năm 1995
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Cao đẳng
Chuyên ngành Chuyên ngành Ngành khác
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Hiện e đã tốt nghiệp cao đẳng dược trung ương hải dương.hồi cấp 3 e từng đi thi học sinh giỏi tỉnh hải dương

Khu vực dạy: TP Hải Dương

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thị Thơ
Mã số gia sư Mã số 0001102
Năm sinh Sinh năm 1989
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Cao đẳng
Chuyên ngành Chuyên ngành Ngành khác
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tôi đang làm ở trường cấp 2

Khu vực dạy: Bình Giang

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Phạm Xuân Quỳnh
Mã số gia sư Mã số 0001165
Năm sinh Sinh năm 1991
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Hiện đang công tác tại Huyện cẩm giàng

Khu vực dạy: TP Hải Dương

Gia-sư-My-teacher

Gia sư VŨ THỊ NHƯ MAI
Mã số gia sư Mã số 0001815
Năm sinh Sinh năm 1998
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Chưa cập nhật
Chuyên ngành Chuyên ngành Chưa cập nhật
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Trước mình là học sinh trường THPT Trần Phú (tỉnh Yên Bái )
Còn hiện tại mình là sinh viên năm nhất trường Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương

Khu vực dạy: TP Hải Dương

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Phạm Thị Linh
Mã số gia sư Mã số 0001930
Năm sinh Sinh năm 1997
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Cao đẳng
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tôi đã từng học ở trường THPT Thanh Miện 1 và giờ đang là sinh viên của trường Cao đẳng Hải Dương

Khu vực dạy: Thanh Miện

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Đình Đức
Mã số gia sư Mã số 0002158
Năm sinh Sinh năm 1995
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Ngành khác
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Sinh viên năm 4 lớp y đa khoa 1 trường Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
Thành tích: Sinh viên giỏi năm 2016, học sinh giỏi cấp thành, Á khoa thi tuyển trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Khu vực dạy: TP Hải Dương

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thị Mai
Mã số gia sư Mã số 0002771
Năm sinh Sinh năm 1981
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Thạc sĩ
Chuyên ngành Chuyên ngành Hóa học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Đang là giảng viên trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh, bộ môn Hóa

Khu vực dạy: TP Hải Dương, Nam Sách, Cẩm Giàng, Gia Lộc

Xem thêm gia sư

Các dịch vụ gia sư tại Hải Dương

dạy kèm chi tiết, dễ hiểu, giúp học sinh, học viên lấy lại căn bản , học giỏi từng ngày. Dạy kèm tại các khu vực Gia Lộc, TP Hải Dương, Nam Sách, Tứ Kỳ, Ninh Giang, Chí Linh, Thanh Hà, Kim Thành, Cẩm Giàng, Thanh Miện, Kinh Môn, Bình Giang thông qua dịch vụ gia sư tại nhà và gia sư trực tuyến.

1. Gia sư dạy kèm tại nhà học viên trong khu vực tỉnh Hải Dương

2. Dạy kèm trực tuyến cho tất cả học sinh và người đi làm tại Hải Dương

Các phụ huynh và học viên tại Hải Dương có thể thuê gia sư trong và ngoài tỉnh để dạy kèm trực tuyến. Đây là hình hình thức gia sư không đến nhà học viên mà dạy thông qua máy vi tính, các hoạt động học tập là một thầy một trò và học trực tiếp (không phải học video).

Loại hình học gia sư trực tuyến rất phù hợp và hiệu quả cho các học sinh, học viên ở các huyện thị thiếu gia sư đến dạy tại nhà như Chí Linh, Kinh Môn, Tứ Kỳ, Ninh Giang, Thanh Hà, Kim Thành.

Các học viên tại có thể học thử 2 buổi trước khi học chính thức. Nếu qua 2 buổi học thử gia sư dạy không đáp ứng được yêu cầu thì học viên không cần trả phí cho các buổi học thử đó.

Học phí học gia sư tham khảo

Bảng học phí tham khảo được tính trên mỗi buổi học, đơn vị tính nghìn đồng (1.000đ). Áp dụng cho học viên học từ 2 buổi/ tuần trở lên. Đối với học viên học 1 buổi/ tuần mức học phí tăng thêm khoảng 10%. Mức phí có thể thay đổi đối với mỗi gia sư cụ thể và gia sư có nhiều năm kinh nghiệm.

Hải Dương Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12 Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12
TP Hải Dương 100150200 120180220
Chí Linh 100150200 120180220
Nam Sách 100150200 120180220
Kinh Môn 100150200 120180220
Gia Lộc 100150200 120180220
Tứ Kỳ 100150200 120180220
Thanh Miện 100150200 120180220
Ninh Giang 100150200 120180220
Cẩm Giàng 100150200 120180220
Thanh Hà 100150200 120180220
Kim Thành 100150200 120180220
Bình Giang 100150200 120180220

Gia sư Hải Dương đảm bảo uy tín

Để đảm bảo kết quả học tập tốt cho học viên, gia sư My teacher tại Hải Dương luôn cung cấp các gia sư đúng chuyên môn, đúng yêu cầu. Thông qua việc tuyển chọn, chúng tôi luôn yêu cầu các gia sư cung cấp thông tin thực tế và chính xác như: thông tin cá nhân cơ bản, thông tin chuyên môn, lịch sử công tác và các thành tích, văn bằng và các giấy chứng nhận,... Chúng tôi cam kết không giới thiệu gia sư dạy kèm cho học viên không đúng chuyên môn và không đúng yêu cầu ngoại trừ trường hợp có thỏa thuận trước.

Gia sư Hải Dương đảm bảo chất lượng

Điều chúng tôi quan tâm nhất là đảm bảo chất lượng cho việc học kèm của học viên và một khi đã học gia sư thì các học viên phải tiến bộ nhanh hơn. Vì vậy, ngoài việc tuyển chọn về chuyên môn, Gia sư còn xem xét về kỹ năng giao tiếp với học viên, cách ứng xử và đạo đức nghề nghiệp. Tất cả nhằm đảm bảo rằng gia sư truyền đạt tốt kiến thức; thấu hiểu được những hạn chế và mong muốn của học viên; học viên có thể tự nhiên hỏi những gì mình chưa hiểu hoặc chưa biết trong môn học. Với cách dạy như anh chị chỉ cho em hoặc cha mẹ chỉ cho con, chúng tôi đảm bảo rằng học viên sẽ tiến bộ sau tháng học đầu tiên.

Đăng ký tìm gia sư và đăng ký học gia sư

Phụ huynh và học viên trong khu vực tỉnh Hải Dương đăng ký tìm gia sư vui lòng liên hệ với trung tâm gia sư Myteacher theo số hotline. Nhân viên của trung tâm sẽ tiếp nhận thông tin đăng ký tìm gia sư và tư vấn cho anh, chị các giải pháp học gia sư hiệu quả. Phụ huynh và học viên cũng có thể đăng ký học theo mẫu điền thông tin tại đây và xem thêm các bước đăng ký học để cùng chúng tôi tìm gia sư nhanh nhất.

Đăng ký học gia sư

Gọi số tư vấn 0964 35 24 24
Hoặc đăng ký học theo mẫu

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký làm gia sư