Menu Close Menu

Gia sư Hưng Yên dạy kèm tại nhà và dạy kèm trực tuyến

Lượt xem 06-03-2020 | Lượt xem 1029

Học viên mới

Mã lớp 11113
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Yên Mỹ, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 11111
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Văn Giang, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 11083
❆ Học Toán học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Văn Giang, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 11082
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ TP Hưng Yên, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 11081
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Văn Giang, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 11038
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Yên Mỹ, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 11016
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Hưng Yên, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-10-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10989
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Văn Giang, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10987
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Văn Giang, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10968
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Yên Mỹ, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10947
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Khoái Châu, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10941
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Mỹ Hào, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10929
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Văn Lâm, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10920
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Ân Thi, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10919
❆ Học Toán học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Ân Thi, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10896
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Hưng Yên, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10877
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Yên Mỹ, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10863
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Khoái Châu, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10862
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Khoái Châu, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10844
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Kim Động, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-09-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10826
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Khoái Châu, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 31-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10808
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Yên Mỹ, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10807
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Yên Mỹ, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10806
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Yên Mỹ, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10780
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Yên Mỹ, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10767
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Mỹ Hào, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10747
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Hưng Yên, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10742
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hưng Yên, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10740
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hưng Yên, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10733
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Văn Giang, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10729
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Mỹ Hào, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-08-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10702
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Văn Giang, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10668
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hưng Yên, Hưng Yên
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10667
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hưng Yên, Hưng Yên
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10639
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 80.000đ/ buổi
❆ Văn Giang, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10616
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Yên Mỹ, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10577
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Văn Giang, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-07-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10534
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Văn Giang, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-06-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10528
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Văn Giang, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-06-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10494
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 220.000đ/ buổi
❆ Văn Giang, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-06-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10435
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Văn Giang, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10411
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Mỹ Hào, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10378
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Hưng Yên, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10337
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Văn Lâm, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10327
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hưng Yên, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10326
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hưng Yên, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10325
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Hưng Yên, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-05-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10242
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Hưng Yên, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-04-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10186
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Văn Giang, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-03-2020
Xem thêm ≫

Mã lớp 10149
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Kim Động, Hưng Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-03-2020
Xem thêm ≫

Xem thêm lớp gia sư tại Hưng Yên

Phụ huynh và học viên tìm gia sư tại Hưng Yên thuê gia sư về nhà dạy kèm cho con hoặc những người đi làm thuê gia sư dạy riêng một số kiến thức cho mình tại khu vực tỉnh Hưng Yên dần trở nên nhiều hơn. Nhu cầu thuê gia sư có ở hầu hết các khu vực quận, huyện thị trong tỉnh thành như Văn Lâm, Kim Động, Phù Cừ, TP Hưng Yên, Mỹ Hào, Yên Mỹ, Tiên Lữ, Khoái Châu, Văn Giang, Ân Thi, ...

Gia sư dạy kèm tại Hưng Yên

Gia sư dạy kèm cho học viên tại Hưng Yên

Đội ngũ gia sư tại Hưng Yên

Thuộc hệ thống gia sư Myteacher trên toàn quốc, gia sư Hưng Yên gồm nhiều giáo viên giảng dạy tại các trường học trong tỉnh như:

Gia sư dạy kèm cho các cháu tiểu học là giáo viên giảng dạy tại các trường TH Hoàng Lê, TH Hiến Nam, TH An Tảo, TH Trung Nghĩa, TH Hồng Châu, TH Liên Phương ...

Gia sư dạy kèm cho các học sinh cấp hai là giáo viên giảng dạy tại các trường THCS Hiến Nam, THCS Lê Lợi, THCS Tiên Lữ, THCS Tân Hưng, THCS Phạm Huy Thông, THCS Hồng Tiến ...

Gia sư dạy kèm cho các học sinh cấp ba là giáo viên giảng dạy tại các trường THPT Hưng Yên, THPT Ân Thi, THPT Quang Trung, THPT Phù Cừ, THPT Nguyễn Siêu, THPT Tiên Lữ ...

Gia sư tiêu tiểu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thị Hưởng
Mã số gia sư Mã số 0010499
Năm sinh Sinh năm 1986
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Tin Học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 9/100

Tự giới thiệu
Làm tại Trường Trung cấp Cảnh sát

Khu vực dạy: Văn Giang

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Bùi Thị Huế
Mã số gia sư Mã số 0001301
Năm sinh Sinh năm -0001
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Hóa Học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
đã tham gia giảng dạy 8 năm

Khu vực dạy: TP Hưng Yên

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Vũ Thị Nga
Mã số gia sư Mã số 0001591
Năm sinh Sinh năm 1989
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Đã từng đi gia sư những năm học đại học. Dạy tại các trung tam gia sư, dạy tại nhà . Hiện tại đang đứng lớp tren trường công lập có kinh nghiem 8 năm kèm tại nhà nhiều học sinh tiến bộ

Khu vực dạy: Tiên Lữ, TP Hưng Yên

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thị Thanh Huyền
Mã số gia sư Mã số 0002015
Năm sinh Sinh năm 1992
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tốt nghiệp trường sư phạm

Khu vực dạy: Mỹ Hào

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Phan Thị Dung
Mã số gia sư Mã số 0002930
Năm sinh Sinh năm 1996
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Chưa cập nhật
Chuyên ngành Chuyên ngành Chưa cập nhật
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tôi tốt nghiệp trường cao đẳng sư phạm hưng yên với bằng khá. Hiện tôi chuẩn bị giảng dạy tại trường THCS Bãi Sậy

Khu vực dạy: Ân Thi, Ân Thi

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thị Kim Huệ
Mã số gia sư Mã số 0003468
Năm sinh Sinh năm 1994
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Tiếng Trung Quốc
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Tôi từng học tại viện đại học mở hà nội khoa tiếng trung, từng sang trường khoa học kĩ thuật điện tử quế lâm trao đổi sinh viên, sắp tới sẽ học thạc sỹ tại đại học sư phạm thẩm dương . trước đây là giáo viên tiếng trung của trung tâm aloha ở hưng yên

Khu vực dạy: Văn Giang

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn thuý trang
Mã số gia sư Mã số 0005981
Năm sinh Sinh năm 1997
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Đã từng làm gia sư 2 năm

Khu vực dạy: Yên Mỹ, Mỹ Hào, Văn Lâm, Văn Giang

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thị Duyên
Mã số gia sư Mã số 0006116
Năm sinh Sinh năm 1989
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Thạc sĩ
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Tin Học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Hiện tại tôi đang làm công tác giảng dạy tại trường THPT Trưng Vương, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Khu vực dạy: Văn Lâm, Văn Lâm

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Trần Thị Làn
Mã số gia sư Mã số 0006842
Năm sinh Sinh năm 1994
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Cao đẳng
Chuyên ngành Chuyên ngành Hóa học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Đã đi dạy tại trường THCS từ năm 2015

Khu vực dạy: Văn Giang, Khoái Châu

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thanh Huyền
Mã số gia sư Mã số 0007055
Năm sinh Sinh năm 1982
Giới tính Giới tính Nam
Học vị Học vị Đại học
Chuyên ngành Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Học Đại học Sư Phạm Tiểu học, hiện đang công tác và giảng dạy tại Trường Tiểu học Xuân Lâm

Khu vực dạy: Văn Lâm, Mỹ Hào

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Đỗ thị cam ly
Mã số gia sư Mã số 0008363
Năm sinh Sinh năm 1987
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Cao đẳng
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Tin Học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Khu vực dạy: Mỹ Hào

Gia-sư-My-teacher

Gia sư Cấn Thị Quỳnh Nga
Mã số gia sư Mã số 0008469
Năm sinh Sinh năm 1998
Giới tính Giới tính Nữ
Học vị Học vị Cao đẳng
Chuyên ngành Chuyên ngành Sư phạm Toán học
Điểm tín nhiệm Điểm tín nhiệm 8/100

Tự giới thiệu
Em đang là sinh viên cao đẳng

Khu vực dạy: TP Hưng Yên, Tiên Lữ, TP Hưng Yên

Xem thêm gia sư

Các dịch vụ gia sư tại Hưng Yên

dạy kèm chi tiết, dễ hiểu, giúp học sinh, học viên lấy lại căn bản , học giỏi từng ngày. Dạy kèm tại các khu vực Văn Lâm, Kim Động, Phù Cừ, TP Hưng Yên, Mỹ Hào, Yên Mỹ, Tiên Lữ, Khoái Châu, Văn Giang, Ân Thi thông qua dịch vụ gia sư tại nhà và gia sư trực tuyến.

1. Gia sư dạy kèm tại nhà học viên trong khu vực tỉnh Hưng Yên


  • Nhận dạy các môn: Toán học, Tin học, Kiểm tra và chuẩn bị bài, Hóa học, Các môn tiểu học, Sinh học, Tự nhiên và Xã hội, Khoa học tự nhiên, Công nghệ.

  • Nhận dạy các môn: Hóa học, Toán học, Các môn tiểu học, Vật lý, Rèn chữ tiếng Việt, Ngữ văn.

  • Nhận dạy các môn: Các môn tiểu học, Rèn chữ tiếng Việt, Toán học, Ngữ văn.

  • Nhận dạy các môn: Toán học, Các môn tiểu học.

  • Nhận dạy các môn: Hóa học, Các môn tiểu học.

  • Nhận dạy các môn: Toán học.

  • Nhận dạy các môn: Toán học, Các môn tiểu học.

  • Nhận dạy các môn: Hóa học, Các môn tiểu học, Sinh học, Tự nhiên và Xã hội, Khoa học tự nhiên, Công nghệ, Tin học.

2. Dạy kèm trực tuyến cho tất cả học sinh và người đi làm tại Hưng Yên

Các phụ huynh và học viên tại Hưng Yên có thể thuê gia sư trong và ngoài tỉnh để dạy kèm trực tuyến. Đây là hình hình thức gia sư không đến nhà học viên mà dạy thông qua máy vi tính, các hoạt động học tập là một thầy một trò và học trực tiếp (không phải học video).

Loại hình học gia sư trực tuyến rất phù hợp và hiệu quả cho các học sinh, học viên ở các huyện thị thiếu gia sư đến dạy tại nhà như Kim Động, Phù Cừ.

Các học viên tại có thể học thử 2 buổi trước khi học chính thức. Nếu qua 2 buổi học thử gia sư dạy không đáp ứng được yêu cầu thì học viên không cần trả phí cho các buổi học thử đó.

Học phí học gia sư tham khảo

Bảng học phí tham khảo được tính trên mỗi buổi học, đơn vị tính nghìn đồng (1.000đ). Áp dụng cho học viên học từ 2 buổi/ tuần trở lên. Đối với học viên học 1 buổi/ tuần mức học phí tăng thêm khoảng 10%. Mức phí có thể thay đổi đối với mỗi gia sư cụ thể và gia sư có nhiều năm kinh nghiệm.

Hưng Yên Gia sư sinh viên Gia sư giáo viên
Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12 Lớp 1 - 5Lớp 6 - 8Lớp 9 - 12
TP Hưng Yên 80100120 120150180
Kim Động 80100120 120150180
Ân Thi 80100120 120150180
Khoái Châu 80100120 120150180
Yên Mỹ 80100120 120150180
Tiên Lữ 80100120 120150180
Phù Cừ 80100120 120150180
Mỹ Hào 80100120 120150180
Văn Lâm 80100120 120150180
Văn Giang 80100120 120150180

Gia sư Hưng Yên đảm bảo uy tín

Để đảm bảo kết quả học tập tốt cho học viên, gia sư My teacher tại Hưng Yên luôn cung cấp các gia sư đúng chuyên môn, đúng yêu cầu. Thông qua việc tuyển chọn, chúng tôi luôn yêu cầu các gia sư cung cấp thông tin thực tế và chính xác như: thông tin cá nhân cơ bản, thông tin chuyên môn, lịch sử công tác và các thành tích, văn bằng và các giấy chứng nhận,... Chúng tôi cam kết không giới thiệu gia sư dạy kèm cho học viên không đúng chuyên môn và không đúng yêu cầu ngoại trừ trường hợp có thỏa thuận trước.

Gia sư Hưng Yên đảm bảo chất lượng

Điều chúng tôi quan tâm nhất là đảm bảo chất lượng cho việc học kèm của học viên và một khi đã học gia sư thì các học viên phải tiến bộ nhanh hơn. Vì vậy, ngoài việc tuyển chọn về chuyên môn, Gia sư còn xem xét về kỹ năng giao tiếp với học viên, cách ứng xử và đạo đức nghề nghiệp. Tất cả nhằm đảm bảo rằng gia sư truyền đạt tốt kiến thức; thấu hiểu được những hạn chế và mong muốn của học viên; học viên có thể tự nhiên hỏi những gì mình chưa hiểu hoặc chưa biết trong môn học. Với cách dạy như anh chị chỉ cho em hoặc cha mẹ chỉ cho con, chúng tôi đảm bảo rằng học viên sẽ tiến bộ sau tháng học đầu tiên.

Đăng ký tìm gia sư và đăng ký học gia sư

Phụ huynh và học viên trong khu vực tỉnh Hưng Yên đăng ký tìm gia sư vui lòng liên hệ với trung tâm gia sư Myteacher theo số hotline. Nhân viên của trung tâm sẽ tiếp nhận thông tin đăng ký tìm gia sư và tư vấn cho anh, chị các giải pháp học gia sư hiệu quả. Phụ huynh và học viên cũng có thể đăng ký học theo mẫu điền thông tin tại đây và xem thêm các bước đăng ký học để cùng chúng tôi tìm gia sư nhanh nhất.

Đăng ký học gia sư

Gọi số tư vấn 0964 35 24 24
Hoặc đăng ký học theo mẫu

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký làm gia sư