Menu Close Menu

Gia sư yêu cầu cấp lại mật khẩu đăng nhập vào tài khoản gia sư

Hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới về địa chỉ email đã đăng ký làm gia trước đây.

Nếu không nhớ email, Gia sư có thể nhập số điện thoại đã đăng ký.

Đăng ký làm gia sư